Wat is brutoloon

Wat is brutoloon? Het brutoloon bestaat uit de optelsom van het nettoloon, de RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Naamloos

Het nettoloon is het bedrag dat de werknemer op het einde van de maand op zijn rekening krijgt gestort. Om dat bedrag te bekomen wordt er van het brutoloon een RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Door van het brutoloon RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)-bijdragen af te houden, bekomt men het belastbaar loon.Deze afhoudingen worden gebruikt om:enerzijds arbeiders en bedienden die niet werken een vervangingsinkomen te verschaffen (ziekte, werkloosheid, pensioen, beroepsziekte) en anderzijds voor kinderbijslagen en verzekering gezondheidszorgen.Voor de arbeiders moet de werkgever ook een bijdrage betalen voor de jaarlijkse vakantie.

De RSZ-bijdrage van de werknemers is 13,07% van het brutoloon. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor bepaalde jobstudenten en lage lonen.De RSZ-afhouding van arbeiders wordt berekend op 108% van het brutoloon (dit als compensatie, omdat er geen RSZ wordt afgehouden op het enkel vakantiegeld).

Vervolgens worden van het belastbaar loon belastingen of bedrijfsvoorheffingen en een bijzondere sociale bijdrage afgehouden. Het uiteindelijke resultaat is het nettoloon . Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing is vastgelegd in schalen, en is afhankelijk van: de gezinslast; de loonhoogte.De bijzondere bijdrage wordt per maand ingehouden en is afhankelijk van het jaarlijks gezinsinkomen. Daarnaast is het voor het berekenen van de bedrijfsvoorheffing ook afhankelijk van de eventuele invaliden in het gezin.

Houdt er dus zeker en vast rekening mee dat het nettoloon veel lager zal liggen dan het overeengekomen brutoloon. Het is ook moeilijk om vooraf een vast nettoloon af te spreken met je werkgever omdat de berekening van het brutoloon naar het nettoloon zeer specifiek is voor elke werknemer. Zo is wat er van het brutoloon overblijft sterk afhankelijk van gezinssituatie en loonhoogte, zoals hierboven vermeld.

Wil je zelf je nettoloon berekenen? Of wil je zelf zien hoeveel je werkgever betaald om jou je nettoloon te bezorgen?

Surf dan naar:

http://www.jobat.be/nl/artikels/hoeveel-blijft-er-van-mijn-brutoloon-netto-over/

Bron: http://www.loonwijzer.be/main/arbeidsrecht/loon-en-werk/brutonetto