Laattijdig ontvangen loon

Onderstaand artikel geeft meer uitleg over wat er kan gebeuren als uw werkgever uw loon te laat betaald. Dit artikel is gebaseerd op wetteksten en is dus zeer accuraat.

Interesten moeten op het brutoloon berekend worden : Grondwettelijk Hof bekrachtigt wetgeving

Indien u als werkgever het loon niet betaalt aan uw werknemer op de datum waarop het loon eisbaar is, bent u interesten verschuldigd. U kunt zich de vraag stellen op welk loon eventuele interesten gerekend moeten worden : is dit het brutoloon of het nettoloon ?

Het artikel 10 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965 bepaalt dat bij een laattijdige betaling van het loon interesten verschuldigd zijn op het brutoloon.
Bij Koninklijk Besluit werd de datum van inwerkingtreding van deze bepaling vastgelegd op 1 juli 2005.

Een minderheid in de rechtspraak en rechtsleer betwistte de geldigheid van dit KB. Als gevolg hiervan bleef een deel van de rechtsleer en rechtspraak de interesten op het nettoloon berekenen, wat aanleiding gaf tot een heuse rechtsonzekerheid.

Om deze rechtsonzekerheid uit de wereld te helpen was het nodig om het ter discussie liggende KB bij wet te bekrachtigen. Een wettelijke grondslag aan het KB dat de inwerkingtreding op 1 juli 2005 bepaalde, werd gegeven door de artikelen 69 en 70 van de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen, waardoor de datum van inwerkingtreding met terugwerkende kracht bevestigd werd op 1 juli 2005.

Ten gevolge van deze bekrachtigingswet werden aan ons Grondwettelijk Hof een aantal prejudiciƫle vragen gesteld die betrekking hadden op de schending van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel. Ons Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 12 mei 2010 besloten dat de terugwerkende kracht van de bepaling in de Loonbeschermingswet verantwoord is door dwingende motieven van algemeen belang.

Nu, 5 jaar later, is er dus eindelijk rechtszekerheid. Het is klaar en duidelijk : bij niet-betaling van het loon zijn er interesten verschuldigd op het brutoloon.

Bronnen :
– Artikelen 3bis en 10 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965,
– Artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen,
– KB van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen,
– Artikelen 69 en 70 van de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen,
– Grondwettelijk Hof, 12 mei 2010, nr. 55/2010.

  • http://www.admb.be/evap/!evap.nieuws_pagina.show?p_code=2010_15_intrestenopbrutoloon&p_taal=n&p_site=drup_admb